communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Nieuws van het stichtingenfront

De Stichting ISRAA wordt nu ook door de Rechtbank Amsterdam met de terreur van Hamas en de financiering van Hamas in verband gebracht. Daarom raakt voorzitter Samar Fallaha-Abou Adas haar bankrekening bij de RABO-bank kwijt. Ze verloor het kort geding dat ze tegen de bank had aangespannen. Het Noordwijkse Groenlinks raadslid Charlotte Meiland mocht haar RABO-bankrekening behouden, omdat ze nog maar anderhalf jaar bestuurslid was en niets met de financiën te maken had gehad.

Het bestuur van Stichting ISRAA te Rotterdam vecht terug. Drie keer wordt een kort geding tegen de RABObank aangespannen, vanwege het opheffen van een bankrekening. In 2021 won de stichting de rechtszaak nog, maar moest wel beloven dat er een accountantrapport opgemaakt zou worden. Bovendien zou de stichting zich in het CBF-keurmerk (het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving) van goedgekeurde goede doelen laten opnemen.

Na de arrestatie van Amin Abou Rashed en zijn dochter Israa, in juni 2023, werd Stichting ISRAA wederom met de financiering van Hamas in verband gebracht. Israa Abou Rashed was tenslotte bestuurslid van de stichting. RABO bevroor nu twee privé-bankrekeningen, van Charlotte Meiland en Samar Fallaha-Abou Adas. Vorige week won Charlotte Meiland en mocht haar rekening behouden. Gisteren verloor echter voorzitter Samar Fallaha-Abou Adas en haar rekening bij de RABO wordt opgeheven.

In de uitspraak van de Amsterdamse voorzieningenrechter staat hele interessante extra informatie, die ik graag hieronder met jullie deel:

Op 4 juni 2023 heeft het Israëlische National Bureau for Counter Terror Financing (hierna: NBCTF) een zogenaamde seizure order afgekondigd tegen een (voormalig) vrijwilliger van de Stichting, genaamd [Uit de context wordt duidelijk dat het hier om Amin Abou Rashed gaat] . Als reden wordt hiervoor gegeven: “Illegal Reward for Terror”. In de seizure order staat voor zover van belang het volgende:
“Pursuant to my authority under (…) (hereinafter – The Law), having been convinced that the property detailed below is the property of a declared terrorist organization and that it was obtained as payment or a reward for committing a serious terrorist offense or intented to be payment or a reward for such an offense, I order the temporary seizure of the following property:
$400,000 USD transferred from the designated terrorist organization HAMAS
To:
Name: [Uit de context wordt duidelijk dat het hier om Amin Abou Rashed gaat]]
Also known as:
(…)
ii. [Uit de context wordt duidelijk dat het hier om Amin Abou Rashed gaat]]
(…)
Description: Head of the designated terrorist organization
ISRAA Foundation (…)
IBAN: [rekeningnummer]
Address: (…) Rotterdam (…)
De stichting ISRAA wordt hier als zijnde ” terroristische organisatie” benoemd

“(…) Al jaren was de bancaire relatie tussen Rabobank en Stichting ISRAA verstoord. De activiteiten die Stichting ISRAA ontplooit, zijn risicovol: er lopen via Stichting ISRAA geldstromen die (via een omweg) in Palestina uitkomen. Deze transacties vallen mogelijk onder sanctiewetgeving. Al jaren stelt Rabobank in het kader van het op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) verplichte cliëntenonderzoek vragen over de activiteiten en geldstromen van Stichting ISRAA. En al jaren blijkt het ingewikkeld antwoord te krijgen op die vragen: Stichting ISRAA reageert keer op keer ofwel in het geheel niet ofwel te laat, ontwijkend en te summier. Bij herhaling heeft Rabobank aangegeven dat deze houding van Stichting ISRAA heeft gemaakt dat Rabobank het vertrouwen in Stichting ISRAA kwijt is geraakt.
De stichting ISRAA blijkt geen antwoord op vragen te hebben gegeven

 [Samar Fallaha-Abou Adas] is al ruim zeven jaar voorzitter van de Stichting en in die hoedanigheid (met haar medebestuursleden) verantwoordelijk voor het beleid van en de gehele gang van zaken binnen de Stichting (vgl. artikel 2:9 lid 2 BW), daaronder vallen ook de financiële zaken. Dat geldt hier temeer omdat de bestuurders gezamenlijk bevoegd waren en de penningmeester niet alleen geld kon overboeken. De verklaring van [Samar Fallaha-Abou Adas] ter zitting dat de penningmeester in haar eentje betalingen deed via het internet (met haar pinpas) ontslaat haar – zeker als voorzitter – niet van haar verantwoordelijkheid, integendeel, deze gang van zaken is in strijd met de statuten. Er zijn – naar het zich laat aanzien – jarenlang enorme geldbedragen door de Stichting via een omweg overgemaakt naar Gaza (in het bericht van het OM wordt een bedrag van € 5,5 miljoen genoemd en in het artikel in Trouw zelfs € 11,7 miljoen). Mogelijk is (een deel van) dit geld inderdaad bij Hamas terechtgekomen.

Ook als [eiseres] hier niets van heeft gemerkt, heeft zij (als voorzitter) in ieder geval te weinig ‘checks en balances’ (zoiets als het in het eerdere kort geding door Rabobank genoemde ‘compliance beleid’) ingebouwd om dit te voorkomen. Dat zij (vooralsnog) niet wordt vervolgd is niet van belang. Het is minst genomen begrijpelijk dat Rabobank met de voorzitter van een stichting die op deze manier in het nieuws is gekomen, geen zaken meer wil doen. [eiseres] heeft haar rol – als vrijwilliger binnen de Stichting – tijdens de zitting ‘klein’ proberen te maken, maar dat ziet de voorzieningenrechter anders.
Voorzitter Samar Fallaha-Abou Adas wordt in het vonnis als financieel niet betrouwbaar gekenschetst

Kamer van Koophandel
In beide kort gedingen, over de privébankrekeningen van de bestuursleden, wordt beweerd dat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is ingetrokken en dat de stichting ISRAA is opgeheven. In de uitspraak van de rechter staat het zo:

Bij (schriftelijk) besluit van 27 december 2023, ondertekend door de vier bestuursleden, zijn de bestuursleden van de Stichting vrijwillig teruggetreden en is de Stichting met ingang van 1 januari 2024 overeenkomstig artikel 11 van de statuten ontbonden, met benoeming van een advocaat tot vereffenaar.

Op de website van de KVK staat de stichting nog gewoon ingeschreven. Gevraagd aan de Kamer van Koophandel hoe dat nou kan wordt als volgt geantwoord: “Op 25 januari 2024 is een brief verzonden naar de Stichting dat de uitschrijving van de Stichting niet is gelukt omdat de ondertekenaar niet bevoegd is.” Dat verklaart een heleboel. De advocaat, of één van de bestuursleden heeft weliswaar geprobeerd de stichting uit te laten schrijven bij de KVK, maar was daartoe niet bevoegd.

Conclusie
Nu de stichting ISRAA is opgeheven en de Amsterdamse rechter ook erkent dat er gelden van de stichting ISRAA naar de terreurgroep Hamas zijn gevloeid, sluit het net rond Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed en zijn dochter Israa zich. Er komt een einde aan twintig jaar ongebreidelde propaganda voor Hamas en de daarbij behorende terreurfinanciering.

Comments are closed.